9.8 C
Prizren
E diel, 26 Mars, 2023

Gjykimi i një politike

Ali Hertica5Mr.Ali Hertica

Politika mund të përdoret për të shpjeguar politikën dhe performanca të arritura të përgjegjëshëme. Sipas teorisë së menaxhimit politik dhe administrativ, rezultatet nuk mund të ndahen nga proceset politike dhe llogaridhënies veç e veç. Prandaj, qeveria duhet të shpjegoj se si rezultatet janë arritur të përgjegjëshëme para qytetarëve të Kosovës,që u dhanë votën.

Hulumtimi i politikave në Kosovë është tezë e fokusuar në përmbajtje, proceset dhe efektetit të politikës së “më shumë ngjyra në rrugën saj ‘. Prishtina është gati për të hyrë në politikën e zjarrët. Kjo është një politikë nxehtë, me qëllim për të mësuar dhe, nëse është e nevojshme, për të vendosur politikën dhe politikanë kosovarë.

Në hartimin e supozimeve të politikës janë bërë në lidhje me operacionin e partive politike dhe të mjeranëve politik te Kosovës. Në qoftë se këto politika supozojmë se nuk janë të sakta të cilat mund të kenë pasoja për efektet e politikës dhe qytetarëve të përvujtur. Përmbajtja e politikës është vlerësuar duke përdorur modelin e procesit. Problemet të cilat qëllimet e politikës dhe shkaqet janë të inventarizuara. Në fushën e politikës tregohet se cila parti përpunon dhe nderhynë në politikë dhe se si operacioni i saj instrumental supozohet.

Në bazë të shiqimit tim mund të konkludohet se politika ” në rrugë së bashku me politikan duket mjaft e mirë për plagosjen e shtetit të Kosovës. Nuk është paraprakisht në dyshim besueshmëria e marrëdhënieve në politikën dhe politikës duket se nuk ka arsye për t’u ulur strukturën logjike . Objektivat nuk janë reciprokisht kontradiktore.

Përgjegjshmëri për politikën që duhet ndjekur, megjithatë ka hapësirë ??për përmirësim.Të kuptuarit e supozimeve dhe mbështetjet e objektivave mund të rritet vetëm me shtresën e mirfilltë intelektuale ,por mjerisht ata janë jashtë këtyre proceseve dhe ketë politikë po e udhëheqin analfabetët apo ata pleqt kumunist. Politika ka objektiva, të cilat në pika të ndryshme janë të gërshetuara ku mund të bëjë zbatimin e vështirë.

Për të përcaktuar efektet e politikës në Kosovë o shoqëri duhet njerëz te vlerave e jo njerëz të maleve dhe.. diplomat e natës ,. ku shkalla e arritjeve të qëllimeve duhet të matet. Këto objektiva të politikës operacionalizohen si një kusht partiak për shoqerinë . Efektet e politikës mund të bëhen duke treguar performancë dhe të ndikimit në shoqërinë demokratike. Ku objektivi i politikës është i matshëm dhe tregon një objektiv sa më shumë të jetë e mundur. A janë objektivat e objektivave të politikës dhe afatet e varur nga partitë. Për të matur performancën duhet të jetë e mobilizuar çdo parti politike. Një informacion që arrihet qëllimi përcaktohet duke krahasuar standardet e vendosura. Pas shqyrtimit politika “rruga më e kuqe” mund të shihet se një numër i madh i objektivave nuk kanë asnjë datë të synuar ku ka qenë i lidhur me qëllimin e arritur. Që më në fund të jetë në gjendje për të përcaktuar standardet e arritjeve të qëllimeve për këtë arsye duhet të bëhet Prishtina e zjarrët.

Për “politikën shumë të kuqe të rrugës ‘në parim të performancës dhe ndikimit shumë tregues për të emëruar njerëz të shkollimit superior dhe meritor e jo njerëz jo meritor dhe me diploma të studimeve nëper shtete që janë shumë nën nivel të Kosovës siç është India dhe vende të tjera… Është e rëndësishme që kjo kategori të ketë kuptim për të dërguar dhe çelësat e zgjedhjes së problemit të shoqërisë kosovare. Zbatimi zgjedhjes së politikave.

Partia mund të arrijë në mënyrë efektive objektivat dhe performancën në qoftë se ato janë të ngulitura në ciklin e planifikimit dhe të kontrollit të brendshëm të sistemit politik. Me kalimin e përgjegjësisë së brendëshmë dhe të jashtëme është për të mbështetur zgjedhjen e treguesve të caktuar të performancës të dëshirueshme. Kjo i përshtatet imazhit të partisë politike dhe administrative të cilat janë e të përgjegjshëme për rezultatet dhe mënyrën se si ajo është arritur.
Sistemi i informacionit të Prishtinës së zjarrët aktualisht është e pajisur në mënyrë të pamjaftueshme për të përcaktuar shkalla e arritjeve dhe të qëllimeve Një zgjedhje selektive e treguesve që do të maten është e rekomanduar për shkak se një bollëk të të dhënave nuk mund të jenë të përpunuara për tjetrin.

Kur është çështja efekteve të politikës të bëjë me kontributin e politikës ndaj qëllimeve. Shkalla e arritjeve të qëllimeve mund të shpjegohet nga faktorë të tjerë (të rastit) të mundshme. Kjo ka të bëjë me ndikimin e politikës për të adoptuar. Kjo mund të bëhet duke krahasuar të dhënat dhe rrethanat gjatë zbatimit të politikave.

Efektiviteti i “më shumë të kuqe në rrugët e Prishtinës ‘për të përcaktuar politikat më të mira të përdorimit ndoshta mund të jetë bërë nga një kombinim të metodave të mirëfillta politike e jo korruptive dhe largimi I njerëzëve nga puna. Sepse një shpjegim i suksesit ose dështimin e politikës. Politika do të vlerësohet në kohën e duhur. Në rrjedhën e procesit të politikës shpjegime të mundshme mund të gjendet për efektivitetin e politikës.

Është e vështirë për të komentuar mbi efektivitetin e politikës së bazuar në rrethanat e shtetit të Kosovës por progresi i procesit të politikës të pative politike . Parashikimet e bazuar në studimin e procesit të politikës në Kosovë , duhet të jetë mësime ku mund të nxirren për te ardhmën për elektoratin .

Përgatitja e procesit të politikave, si nga një pikë thelbësore e parë që duhet përmirësuar sa ma shpejt, se politika e “më të kuqe në rrugët e Prishtinës ‘është e bazuar,dhe e nënkuptuar në një masë të madhe të politikës së dobët dhe karierizmit politik të lidershipit Kosovar. Kjo mund të jetë bazë për një përkufizim të problemit, i cili është pranuar nga të gjitha palët më të vështira në rajon dhe me gjerë.

Politikanët kosovar janë të ndryshëm dhe të informuar gjerësisht për pasojat e mundura nga elektorati. Ku kjo mund të rrisë angazhimin e palëve për të qenë sa më objektiv dhe sa më kosekuent në jetën e qytetarit,ku këto objektiva duhet të plotësohet sa më shpejt . Më tej në rrjedhën e gjykimit, kjo do të thotë duke bërë raunde të reja. Rezultati i procesit duhet të mbrohet me përmbajtje parimore edhe nga Kushtetusja. Nëpërmjet fazave të ndryshme të politikës duhet zgjeruar, ku është vështirë për politikëbërësit për të vlerësuar në “shumë të kuqe në rrugët e Prishtinës. Kjo do të ndikojë negativisht për vendimin.

Për të realizuar zbatimin e “më të kuqe në rrugë ‘mbështetet nga partitë e mëdha. Marrëdhëniet dhe forma e mbledhur e informacionit, që lidh çështjet dhe përfshirjen e informuar e aktorëve në proces ku janë shumë të rëndësishme.

– Rritja dhe vendosja në të cilën problem është shoqëria dhe politika ku mbështeten nga supozimet e transparencës së politikës nga një politikë .

– Specifikacioni (operacionalizuar) duke u angazhuar për të synuar vlerat;

– Bënë një zgjedhje e treguesve të performancës kundrejt të cilit mund të matet rezultati;

– Integrimi i sistemit të matjes së performancës në ciklin e planifikimit dhe të kontrollit të brendshëm;

– Kryerja e një baze të përcaktuar më vonë kontributin e politikës për arritjen e objektivave;

– Përfshirja e departamentit administrativ dhe veprat për ngritjen e performancës të sistemit.

Së fundi, rekomandimet e mëposhtme janë bërë në aftësinë për të përqëndruar në rezultat dhe përgjegjësia për të shpjeguar për të përmirësuar.

-Do kushtoj më shumë vëmendje për përgatitjen e politikave dhe politikanëve;

– Identifikimi i palëve të cilët kanë një interes në politikat dhe qëllimisht përfshijnë ato në përgatitjen.

Më Shumë

Fahrije Hoti mbështet marshin për drejtësi për krerët e UÇK-së

Fahrije Hoti nga organizata gratë e Krushës ka dalë në mbështetje të marshit për drejtësi të cilin e ka ftuar platforma Liria Ka Emër...

Të dyshuarës për vrasjen e kunatës në Kuk të Dragashit i vazhdohet paraburgimi

Gjykata e Prizrenit ia ka vazhduar edhe për dy muaj paraburgimin N. A., e dyshuar për vrasjen e kunatës në fshatin Kuk të Dragashit. 67...

Drejtqëndrimi yt

Lajmet e Fundit